Bestellingen voor 14:00 geplaatst worden dezelfde dag verzonden | Wereldwijde verzending

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PiNNED by K.

I Begripsbepalingen

PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF: De vennootschap onder firma PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF kantoorhoudende aan Zuidhollandsedijk 179 (5171 TM) te Kaatsheuvel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s Hertogenbosch onder nummer 65090543.

Afnemer: Iedere (rechts)persoon, die met PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst, die tot stand komt tussen PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF en de afnemer, alsmede de wijziging of aanvulling daarop.

II Toepasselijkheid

a. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
b. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld.
c. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF en afnemer gesloten overeenkomst(en), tenzij daar schriftelijk van is afgeweken.
d. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF wijst uitdrukkelijk de (eventueel) door de afnemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De afnemer wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF voor het aangaan van de overeenkomst.
III Totstandkoming van de overeenkomst(en)

Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. De daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging door PiNNED by K
/ OVERDOSE THE LABEL VOF.

IV Prijzen, betaling en annulering

a. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vervoer en administratiekosten.
b. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de termijn is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Afnemer is alsdan over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 4% per maand.
c. Verrekening met door afnemer aan PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF verschuldigde bedragen is uitgesloten. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF heeft steeds het recht te verlangen dat door afnemer zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen.

d. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs indien een of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% is afnemer gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.
e. In het geval PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF is genoodzaakt om invorderingsmaatregelen te nemen tegen afnemer, komen de buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van afnemer.
f. Indien de order wordt geannuleerd zal er een percentage van 50 % in rekening worden gebracht inzake de geleden schaden betreffende inkoop PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF.
g. Wanneer er een derde herinnering gestuurd wordt bij een achterstand in betaling, zal er
€8,95 administratiekosten in rekening gebracht worden.
V Kwaliteit

Getoonde of verstrekte monsters, berekeningen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF is gerechtigd producten te leveren die van de overeenkomst afwijken bijvoorbeeld qua leverancier, merk of kleur, mits de producten voldoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit of kwaliteit.

VI Levering en Levertijd

a. De door PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF opgegeven levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar gelden bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Overschrijding van de levertijd verplicht PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF niet tot enige vergoeding. Bij niet tijdige levering dient PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een laatste redelijke termijn voor de levering, tenzij er sprake is van overmacht.
c. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF afzonderlijk kan factureren. Indien om welke reden ook de afnemerniet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal PiNNED by K VOF, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de afnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de afnemer bezorgd zijn. Afnemer is verplicht aan PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF de opslagkosten volgens het bij PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
D. De afnemer kan, door te laat uitleveren door PiNNED by K, na 21 dagen kostenloos annuleren. Wil de afnemer eerder annuleren, krijgt hij/zij te maken met IV lid G.

VII Transport / Risico

a. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF verstrekt, door PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het

transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
b. Het transport van de zaken geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
VIII (VERLENGD) EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Het risico voor de door PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF geleverde goederen gaat op het moment van aflevering over op de afnemer.
b. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF behoudt zich de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde goederen totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de afnemer aanwezige goederen, geleverd door PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
c. Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, blijft PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij de
a. afnemer aanwezige goederen, zonder rechterlijke tussenkomst, terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de afnemer.
d. Zolang PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF nog enige vordering op de afnemer heeft openstaan, is het de afnemer niet toegestaan om over de geleverde goederen te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF daaraan voorafgaande haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

e. In geval van doorverkoop door de afnemer van (nog) niet geheel betaalde goederen is de afnemer verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF, al haar rechten te dien zake jegens die derde aan PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF alsdan van de afnemer te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de afnemer reeds nu voor alsdan al haar uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de afnemer jegens PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen, is PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De afnemer is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF op de afnemer, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de afnemer in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.
f. Indien er gerede twijfel bij PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF bestaat omtrent de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer is PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De
afnemer is aansprakelijk voor de door PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

IX Beëindiging / Ontbinding

a. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de afnemer haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst door schriftelijke mededeling terstond te beëindigen (door opzegging of ontbinding), indien de afnemer in strijd handelt met zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
a. b. Afnemer wordt onder andere geacht in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst te handelen indien de afnemer:
• surseance van betaling of faillissement aanvraagtg
• in staat van faillissement wordtverklaardg
• er sprake is van toepassing van de WSNPg
• onvoldoende kredietwaardig isg
• de onderneming van de afnemer wordt geliquideerdg
• niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden te laat betaaldg
• zijn huidige onderneming staaktg
• op een ander aanmerkelijk deel van het vermogen van de afnemer beslag wordt gelegdg
• anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

X Klachten

a. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk zijn ingediend. Voor niet zichtbare gebreken geldt een termijn van 8 dagen na de datum waarop zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn. Door overschrijding van de termijn van 8 dagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken of klachten.
b. Indien een klacht terecht is, heeft PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product. Schadevergoeding is PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF daarnaast niet verschuldigd.
XI Aansprakelijkheid en overmacht

a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst uitsluitend aansprakelijk voor directe schade tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekeraar of leverancier ter zake van de schade gedane uitkering. Indien de verzekeraar of leverancier niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot (eenmaal) de bedongen prijs van het geleverde product / de geleverde producten. Aansprakelijkheid voor alle indirecte en gevolgschade (daaronder begrepen bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord) is uitgesloten.
b. Onder overmacht is mede begrepen de situatie waarin PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF als gevolg van een al dan niet toerekenbare tekortkoming door een derde, bijvoorbeeld leveranciers of vervoerders, niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen.

a. c.Afnemer vrijwaart PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF tegen alle aanspraken van derden in verband met de schade die uit het product / te leveren zaak zou kunnenvoortvloeien.
XII TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

a. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is op deze overeenkomst niet van toepassing.
b. De Nederlandse rechter is, met uitsluiting van de buitenlandse rechter, exclusief bevoegd om alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst te beslechten.
Deze Algemene Voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde en gedeponeerde Algemene Voorwaarden.

Klachten Procedure

1. PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de winkelier de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF. Winkelier dient klachten altijd te mailen naar info@pinnedbyk.com. Gelieve de mail te voorzien van de volgende gegevensg

L Naam winkelier
L Artikelnummer klacht L Aantal klachten L Foto van de klacht

2. Bij PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord per mail. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PiNNED by K / OVERDOSE THE LABEL VOF binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de winkelier een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Retour gezonden klachten welke niet “gemeld” of “aangekondigd” zijn zullen niet in behandeling worden genomen.

Bijwerken van …
  • Geen producten in je winkelmand.